پکیج اطلاع رسانی                      

پکیج نقرهپکیج طلایی
ارسال ایمیل عمومیارسال ایمیل تخصصی
شبکه های مجازی مرکزشبکه های مجازی مرکز
بدون پیامکپیامک اختصاصی
بدون پشتیانی اختصاصیبا پشیبانی اختصاصی
450 هزار تومان900 هزار تومان

قیمت برای هر ساعت 30000 تومان